Berlin 1980 - 19901981er Ausgaben


Berlin 0637

Bilder zeigen Varianten

BLN 0637

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0638

Bilder zeigen Varianten

BLN 0638

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0639

Bilder zeigen Varianten

BLN 0639

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0640

Bilder zeigen Varianten

BLN 0640

0,70 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0641ff Für die Jugend

Satz 4 Werte

Bilder zeigen Varianten

BLN 0641-644

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0641ff Für den Sport

Satz 2 Werte

Bilder zeigen Varianten

BLN 0645-0646

1,20 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0647

Bilder zeigen Varianten

BLN 0647

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0648

Bilder zeigen Varianten

BLN 0648

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0649

Bilder zeigen Varianten

BLN 0649

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0650ff Wohlfahrtsmarken 1981

Satz 4 Werte

Bilder zeigen Varianten

BLN 0650-0653

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0654

Bilder zeigen Varianten

BLN 0654

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0655-0657

Satz 3 Werte

Bilder zeigen Varianten

BLN 0655ff

1,20 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0658

Bilder zeigen Varianten

BLN 0658

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

1982er Ausgaben


Berlin 0659

Stadt Spandau 750 Jahre

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0659

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0660ff VB Jugendmarken 1981 (4 Werte) **

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 660 - 663 VB **

2,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0660 VB Jugendmarke 1981 **

660 40+20 Pf  Viererblock

 

 

Bilder zeigen Beispiel

BLN 660 VB **

0,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0661 VB Jugendmarke 1981 **

661 50+25 Pf  Viererblock

 

 

Bilder zeigen Beispiel

BLN 661 VB **

0,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0662 VB Jugendmarke 1981 **

662  60+30 Pf  Viererblock

 

 

Bilder zeigen Beispiel

BLN 662 VB **

0,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0663 VB Jugendmarke 1981 **

663  90+45 Pf  Viererblock

 

 

Bilder zeigen Beispiel

BLN 663 VB **

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0673ff Burgen und Schlösser Satz 5 Werte

0673   35 Pf Schloss Lichtenstein

0674   80 Pf Schloss Wilhelmsthal

0675 120 Pf Schloss Charlottenburg

0676 280 Pf Schloss Ahrensburg

0677 300 Pf Schloss Herrenhausen

Bln BuS 35,80,120,280,300 Pf

2,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0680-0683 Wohlfahrtsmarken

Satz 4 Werte Blumen

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0680ff

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0684

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0684

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0688

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0688

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

1983


Berlin 0689-0692

Satz 4 Werte

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0689ff

1,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0693

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0693

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0694-0697 Für die Jugend 1983

Satz 4 Werte

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0694ff

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0698-0699 Für den Sport 1983

Satz 2 Werte

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0698ff

1,30 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0700

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0700

0,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0701

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0701

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0702

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0702

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0703-0706 Für die Wohlfahrt 1983

Satz 4 Werte Blumen

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0703ff

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0707

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0707

0,70 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

1984


Berlin 0708-0711

Satz 4 Werte

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0708ff

1,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0712-0715 Für die Jugend 1984

Satz 4 Werte

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0712ff

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0716-0718 Sportmarken 1984

Satz 3 Werte

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0716ff

1,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0719

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0719

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0720

100 Jahre Strom für Berlin

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0720

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0721

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0721

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0722

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0722

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0723

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0723

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0724-0727 Für die Wohlfahrt 1984

Satz 4 Werte Blumen  (Orchideen)

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0724ff

1,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0728

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0728

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0729

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0729

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

1985


Berlin 0730

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0730

0,70 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0731

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0731

0,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0732-0733 Sportmarken 1985

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0732f

0,90 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0734

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0734

0,70 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0741

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0741

0,50 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

Berlin 0786

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN SD VB 0786

0,79 €

 • leider ausverkauft

Berlin 0843

Bilder zeigen Variantenbeispiele

BLN 0843 SD VB

0,79 €

 • leider ausverkauft